درباره ما

درباره کورده واری


کورده­ واری صرفاً یک سایت خرید و فروش اینترنتی نیست. فرصتی‌ برای آشنایی و رویارویی با فرهنگ و سبک زندگی مردمان سرزمین کوردستان است و تجربه طعم خوراکی ها و لذت استفاده از محصولات هنری و صنایع دستی این منطقه از کشور عزیز ایران.

  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی
  • نمونه به صورت موردی

تیم ما


کورده واری صرفاً یک سایت خرید و فروش اینترنتی نیست. فرصتی‌ برای آشنایی و رویارویی با فرهنگ و سبک زندگی مردمان سرزمین کوردستان است و تجربه طعم خوراکی ها و لذت استفاده از محصولات هنری و صنایع دستی این منطقه از کشور عزیز ایران.

2-removebg-preview
نام نفر اول نقش نفر اول
توضیح مختصر و کوتاه نهایتا 8 کلمه
2-removebg-preview
نام نفر اول نقش نفر اول
توضیح مختصر و کوتاه نهایتا 8 کلمه
2-removebg-preview
نام نفر اول نقش نفر اول
توضیح مختصر و کوتاه نهایتا 8 کلمه
2-removebg-preview
نام نفر اول نقش نفر اول
توضیح مختصر و کوتاه نهایتا 8 کلمه