صنایع دستی

فرش کلیایی؛ حریر نقش در بافته هایی پولادین

در دیاری که زندگی آدم ها در کنار دار قالی و فرش شکل می گیرد و عمرها با گره های رنگینش در هم تنیده است، قالی فقط بخشی از فرهنگ و هنر نیست، بلکه تاریخ نانوشته مردمانی است که آن ...